دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرزاد   زرگری اصل

پست الکترونیکی : fzargari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی کامپیوتر

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1384/02/22

فرزاد زرگری اصل

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^