دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


فرزاد زرگری اصل

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^