دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
دروس

فرزاد زرگری اصل

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^